תקנון רכישה באתר חברת סולתם - רדד(כלי בית) בעמ

1. מבוא

1.1. אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת סולתם רדד (כלי בית) בע”מ ח.פ. 515360188 (להלן – "החברה"), בכתובת אתר האינטרנט www.soltam.co.il (להלן – “אתר האינטרנט” או "האתר") המציע לכם מגוון רחב של מוצרי כלי בית ואירוח לרכישה.
1.2. הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את זכויות וחובות מבקר אתר האינטרנט (להלן – "הלקוח") בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: “התקנון”).
1.3. הואיל ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, מתחייב הלקוח לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה בעיון ובקפידה ולמלאם. מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח ואו המבקר באתר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג.
1.4. לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. מסיבה זו, מתחייב הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שיבחר להשתמש באתר האינטרנט ולסמן “אני מסכים” בתיבה המיועדת לכך.

2. ניהול והפעלת אתר האינטרנט

2.1. אתר האינטרנט מנוהל על ידי החברה מאזור תעשיה יהלום מושב ברקת, טלפון מספר 03-9392800. בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות בטלפון מספר 03-9392820.

3. כללי

3.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
3.2. התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר. 3.3. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.
3.4. בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג גם אם ביצע רכישה באתר האינטרנט מבלי שקרא את התקנון, על אף שאישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימן הלקוח כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט מהווה הסכמה כאמור. לקוח שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
3.5. כשירות לביצוע פעולות משפטיות- תנאי לביצוע פעולות באתר הינו כי הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; לקוח שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (להלן יחד – "חסרי כשירות"), נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן – "האפוטרופוסים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את חסרי הכשירות המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות חסרי הכשירות, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי חסרי הכשירות באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

4. מועדי פעילות אתר האינטרנט/הפסקת פעילות אתר האינטרנט

4.1. ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמה. ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
4.2. בנוסף, לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט, בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

5. העברת זכויות באתר האינטרנט

5.1. החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את זכויותיה באתר האינטרנט לצד שלישי בכפוף לכך שכל זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא יפגעו כתוצאה מכך ובמקרה האמור יועברו פרטי הלקוח, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט, לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מסכים לכך מראש.

6. הכשרות לרכוש באתר האינטרנט

6.1. רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט של החברה כל אדם, תושב ישראל, שהינו מעל גיל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית, אשר בבעלותו/ הוא מחזיק ברשות כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן – “כרטיס אשראי”).
6.2. מובהר בזה כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לכך שחברות כרטיסי האשראי מתירות תשלום בכרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
6.3. לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט. בין היתר, זכות זו תעמוד לחברה בכל אחד מהמקרים הבאים (מובהר כי אי נקיטת אמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, על אף שעומדת לה זכות לעשות כן, לא ייחשבו כוויתור על איזו זכות מזכויותיה):
6.3.1 במקרה שבו מילא הלקוח ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים. במקרה שבו הלקוח ביצע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו.
6.3.2 עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט של החברה לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ”י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.
6.3.3. ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בספקיה של החברה.
6.3.4 במקרה בו ללקוח קיים חוב לחברה ו/או לחברות קשורות עימה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים באחת מחנויות רשת החברה והלקוח לא פרע את חובו על אף שהגיע מועד פירעונו.

7. רישום לאתר האינטרנט לצורך רכישה באתר האינטרנט

7.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למסור את פרטיו האישיים בהתאם למבוקש (בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, כתובת אליה הלקוח מעוניין שיסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר האינטרנט ,מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב). על הלקוח לסמן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
7.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על אמצעים ו/או דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידה מעת לעת.

8. המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט

8.1. באתר האינטרנט יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרי כלי בית ואירוח של החברה הנמכרים תחת המותג סולתם רדד ואו כל מותג אחר בו משתמשת החברה על מנת למכור את מוצריה מוצרים נוספים של מותגים אחרים, אריזות מתנה ו/או עטיפה וכן כרטיסי ברכה (להלן –”המוצר” ו/או “המוצרים”).
8.2. באתר האינטרנט יופיע תיאור תמציתי של המוצר. במקרה של חוסר במוצר המופיע באתר האינטרנט לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך.
8.3. לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה. היצע המוצרים יכול שיהיה של מגוון מותגים וחברות.
8.4.החברה מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם בחנויות הרשת של החברה ו/או בחנויות שונות של זכיינים ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או נמכרים גם על ידי ספקים שונים.

9. מוצרים שאזלו מהמלאי

9.1. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, לא תהיה החברה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח. נציג שירות הלקוחות יעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר האינטרנט ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט ו/או שיוצע לו, במידה וחויב, לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר. במקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

10. תמונות המוצרים באתר האינטרנט

10.1. תמונות המוצרים ו/או תמונות אריזות המתנה המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו’). מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.
10.2. מוקד שירות לקוחות של אתר האינטרנט עומד לרשות הלקוח בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 13:00.
10.3. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אתר האינטרנט באמצעות טלפון מספר 03-9392820, או בכתובת דואר אלקטרוני [email protected]. (להלן– “אמצעי התקשרות עם מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט”).
10.4. בימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וחג מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.

11. אספקת המוצרים

11.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר רק בארץ ובתוך גבולותיה.
11.2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה החברה ו/או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה מפעם לפעם (להלן – “השליח”).
11.3. מובהר כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצרים. יובהר, כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת אחת בלבד.
11.4. אספקת המוצרים תתאפשר לכל היישובים בארץ, בהתאם לכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט כאמור. החברה רשאית לקבוע מפעם לפעם רשימת יישובים אליהם לא תתאפשר אספקת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך (להלן – ” יישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים באתר האינטרנט”).
11.5. מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, אף אם הלקוח סימן בעת הליך הרשמתו מען הנכלל בין היישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים באתר האינטרנט, ומען זה נקלט במערך ההזמנות של אתר האינטרנט וההזמנה סומנה כמאושרת. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
11.6. מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי לקוח באתר האינטרנט ליישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

12. מועד אספקת המוצרים

12.1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט עד 21 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר (להלן ” מועד אספקת המוצרים”). מועד אספקת המוצרים יכול וידחה עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או במקרה בו הלקוח ו/או מקבל המוצרים מטעמו (שהינו מעל גיל 18) לא נכחו במועד אספקת המוצרים בכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט שאליה יסופקו המוצרים שהוזמנו. במקרים כאמור, יידחה מועד אספקת המוצרים בהתאם למועד שיתואם עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
12.2. שעות וימי האספקה – האספקה תתבצע רק בימי עסקים בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-18:00.
12.3. על אף האמור בסעיף 12.1 לעיל, במקרים של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות שביתה, השבתה אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים וכו’, ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.

13. מחירים

13.1. לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע”מ (להלן – “מחיר המוצר”). המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
13.2. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
13.3. מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר ללקוח כהגדרתו בסעיף 18 להלן.
13.4. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מחירי המוצרים והמבצעים עליהם, כפי שהם מוצגים באתר האינטרנט, אינם זהים למחירי המוצרים והמבצעים בחנויות הרשת ו/או במקומות ממכר אחרים של מוצרי החברה, ויכול שיהיו יקרים או זולים יותר ממחירי המוצרים והמבצעים בחנויות כאמור. הלקוח הוא האחראי הבלעדי לביצוע השוואת מחירים ו/או לבדיקת קיומן של הנחות ו/או מבצעים בגין אותו מוצר בטרם החלטתו לרכוש את המוצר באתר האינטרנט, ואין ולא תהיה שמורה לו כל זכות לטעון טענה מכל סוג ומין שהוא בקשר לתנאי הרכישה באתר.
13.5. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר שהוזמן בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר.
13.6. במקרה ונפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או באחד מהנתונים המפורטים במודעת המוצר- תבוטל המכירה. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים מיידית עם ביטול העסקה בטלפון ו/או בדואר האלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה/הזמנה.

14. סכום מינימום לביצוע רכישה באתר האינטרנט

14.1. החברה תהיה זכאית, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימאלי של מוצרים באתר האינטרנט (להלן- “סכום הרכישה המינימאלי”) לפי שיקול דעתה הבלעדי. זאת ועוד, החברה תהיה זכאית לשנות את סכום הרכישה המינימאלי, מעת לעת וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

15. אמצעי תשלום

15.1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי או כל אמצעי תשלום אחר בו תבחר החברה לאפשר ללקוחותיה לרכוש באתר, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
15.2. יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לעריכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט .
15.3. במקרה בו לא נתקבל אישור מחברת האשראי, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
15.4. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להתיר ו/או לאסור שימוש באמצעי תשלום נוסף לצורך רכישת מוצרים באתר האינטרנט. מבלי לפגוע מכלליות האמור, ככל שהחברה התירה שימוש באמצעי תשלום נוסף וככל שנעשה על ידי הלקוח שימוש בקופוני רכישה או בשוברי מתנה, הרי שבכל רכישה באתר האינטרנט יוכל הלקוח לעשות שימוש בקופון רכישה אחד בלבד או בשובר מתנה אחד בלבד וכך גם אם כתוב אחרת על גבי קופון הרכישה או שובר המתנה.

16. תנאי תשלום

16.1. התשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח, אך עד ארבעה תשלומים. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ולקבוע טווח סכומי רכישה שיזכו את הלקוח בפריסת תשלומים וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

17. דמי משלוח

17.1. כאמור בסעיף 13.1 לעיל, מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח.
17.2. חיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו.
17.3. לחברה שמורה הזכות לפטור מדמי משלוח באופן זמני או באופן קבוע מוצר אחד או יותר ו/או מוצר שנכלל במסגרת מבצע מסוים ו/או בקניה מעל סך מסוים.
17.4. החברה תהיה זכאית לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

ל המוצרים שנבחרו – סל הקניות

18.1. רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב” סל שלי”. הרשימה תכלול את שמות המוצרים, מחיר המוצרים ובסופה יופיע שכלול של סכום כל ההזמנה. אליה יתווספו דמי המשלוח.
18.2. עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב “סל שלי”. לאחר ביצוע התשלום ואישורו ע”י חברת כרטיס האשראי, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה לכתובת המייל שהזין בפרטיו האישיים (לעיל ולהלן: “אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר”).
18.3. מובהר כי אין ברישום מוצרים ב “סל שלי” על ידי הלקוח כדי “לשמור ”מוצר ו/או כדי “להבטיח” את מחירו. המחיר הקובע הוא המחיר שקבוע לאותו המוצר בעת אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר.

19. אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים

19.1. כתנאי לקבלת המוצרים, הלקוח (או מקבל המוצרים מטעמו, שהינו מעל גיל 18), יזדהו באמצעות הצגת תעודת זהות ויאשרו בחתימתם את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, כפי שיוחלט על ידי החברה.
19.2. בנוסף, לפי החלטתה ושיקול דעתה של החברה, יהיה על הלקוח או על מקבל המוצרים מטעמו, להזדהות באמצעות תעודת זהות ו/או להציג את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה באתר האינטרנט.

20. מבצעים והנחות

20.1. החברה תהיה רשאית להחליט מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסוים יוצע למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או יעניק ללקוח, הטבה מסוימת בעת רכישת המוצר באתר האינטרנט (להלן – “המבצע שייערך באתר האינטרנט” או “המבצעים”).
20.2. החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות, את המבצע שייערך באתר האינטרנט וזאת בכל עת לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח, לשנות, בכל עת, את המוצרים הנכללים במבצע שייערך באתר האינטרנט ו/או לא לערוך כלל מבצעים.
20.3. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר האינטרנט אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנויות רשת החברה ו/או בחנויות שונות נוספות של זכיינים ו/או בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים, כאמור לעיל.
20.4. המבצע שייערך באתר האינטרנט יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו(להלן-“מועד הסיום”), ככל שנקבע מועד הסיום, או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבין השניים. ככל שלא נקבע מועד הסיום, יהיה מועד סיום המבצע שייערך באתר האינטרנט לפי החלטת החברה וכאשר תחליט החברה לסיימו, לא תצטרך היא לתת הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
20.5. מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות מהמבצע שייערך באתר האינטרנט.
20.6. סמוך לחלק מהמוצרים באתר מופיע שיעור ההנחה בו נימכר המוצר. למען הסר ספק מובהר כי שיעור זה הינו שיעור מעוגל.

21. אחריות ושיפוי

21.1. האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח, חלה על הלקוח בלבד, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזר הלקוח במנגנוני החיפוש המצויים באתר האינטרנט.
21.2. החברה מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור התמציתי של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לרבות מידותיהם וצבעיהם (להלן – “תיאור המוצר”) נסמך על מידע שנמסר לחברה מצדדים שלישיים. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל והיא ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות בשל אי התאמה, טעות, חוסר בפרט כלשהו שעלול להיגרם בין תיאור המוצר לבין מצבו בפועל.
21.3. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו מקולקלים או לא תקינים, אלא אם אירע הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה. במקרה זה, תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר בלבד.
21.4. הלקוח מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה הלקוח את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני לקוחות אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

22. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט

22.1. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו”ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.
22.2. השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא ("As Is”) והלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
22.3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות.
22.4. החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ולהבטיח, ככל שניתן, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, לרבות פרטי כרטיס האשראי שמולאו על ידו. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מן וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר לחברה אבד ו/או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של הלקוח ו/או החברה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בידיעתה.
22.5. באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – “המידע המסחרי”). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא למידע המסחרי, לרבות אמינותו, נכונותו, תכניו, דיוקו, תקינותו וכו’ ו/או לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי. לפרטים נוספים ר' סעיף ‎25 להלן.

23. מדיניות החזרת מוצרים/החלפת מוצרים/ ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

23.1. החברה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש באתר האינטרנט בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן –”מדיניות החזרת/החלפת מוצרים”). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.
23.2. להלן עיקרי מדיניות החזרת/ החלפת מוצרים שנרכשו ע”י הלקוח באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו:
23.2.1. מועד אחרון להחזרה (ביטול):14 יום מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר או מיום קבלת המוצר כמאוחר שבהם .
23.2.2. אופן ההחזרה:
23.2.2.1. באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן: בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות. צרוף מספר ההזמנה וכתובת הדוא"ל תאפשר לחברה לטפל בהודעת הפנייה בהקדם. דרכי הביטול: בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של סולתם, בטל' 03-9392820 או בהודעה בעל פה באחת מחנויות רשת סולתם. בדואר רשום, לכבוד סולתם – רדד (כלי בית) בע"מ, שירות לקוחות, אזה"ת יהלום, מושב ברקת. בדואר אלקטרוני [email protected]לכתובת . בפקס שמספרו – 03-9799333 או באמצעות טופס ביטול הזמנה באתר .
23.2.2.2. אופן ההחלפה (חל במקרים של החלפת מוצר בלבד ולא במקרים של החזרה (ביטול הרכישה)): החלפת מוצר שנרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, ייעשה תוך 14 יום ממועד הרכישה באחת מחנויות סולתם (למעט חנויות עודפים) בהצגת חשבונית הרכישה.
23.2.3. תנאים להחזרה (ביטול)/החלפה:
23.2.3.1. המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית.
23.2.3.2. הלקוח יחזיר את המוצר לחברה באמצעות שליח אשר יאסוף את המוצר, בכתובת בה סופק המוצר ללקוח. בזמן הגעת השליח, על הלקוח להיות נוכח במקום ולהציג לשליח תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ומסמכים נוספים בקשר עם הרכישה, לפי בקשת השליח. הלקוח יאשר בחתימתו את איסוף המוצר על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, לפי בקשת השליח.

23.3. דמי ביטול:
23.3.1. החזיר הלקוח את המוצר (ביטול רכישה), לא יגבו דמי ביטול ו/או דמי משלוח בגין ביטול הרכישה.
23.3.2. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה בעניין גביית דמי ביטול וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
23.4. ביטול החיוב והחזר כספי: בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי מוקד הלקוחות של החברה תבטל החברה את חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין ותשיב ללקוח את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין (במקרה בו הלקוח כבר חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי ), באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר או המוצר הישן, לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח (במקרה בו הלקוח עדיין לא חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי).
23.5. למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החזרת מוצרים כפי שנקבעה ומוצגת בחנויות רשת החברה /או בחנויות שונות של זכיינים ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או אצל ספקים שונים, לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט ולהיפך.
23.6. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה (להלן – "אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
23.7. בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של החברה אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג החברה, יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת האישור על ביצוע ההזמנה, לפי המאוחר.  

24. פרטיות

24.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.
24.2. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי החברה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של החברה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור. בין היתר לצרכי פרסום ושיווק. יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הנתונים הנ”ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.
24.3. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר החברה ולאגור במאגר הנתונים של החברה, מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהם, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “קוקיס” (cookies)).
24.4. הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כמפורט בסעיפים 24.2-24.3 לעיל (להלן בסעיף זה – “המידע”), לכל גורם מטעם החברה ו/או חברות קשורות לחברה, בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישי, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את המידע כהגדרתו לעיל צד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידו באתר האינטרנט ו/או בקשר אליה, ובכלל זה גם לנציגי שירות הלקוחות של אתר האינטרנט ו/או השליח, לרבות עובדיה ו/או שליחיה ו/או למועדון הלקוחות של החברה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ברכישות מוצרים המבוצעות באמצעות אתר האינטרנט של החברה, לא ניתן לצבור או לממש את ההטבות הנובעות מחברות במועדון הלקוחות של החברה לרבות צבירת נקודות ומימושן. האמור לעיל תקף גם במקרים בהם המוצרים שהוזמנו דרך אתר האינטרנט סופקו באמצעות חנות פיזית השייכת לרשת חנויות החברה או חנות קמעונאית אחרת.

24.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את המידע כאמור לעיל לחברות קשורות לחברה וכן החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או רה ארגון ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות.
24.6. החברה תהיה רשאית להעביר נתונים ממאגר המידע למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהי את הזיהוי האישי של הלקוח.
24.7. החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ”י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה.
24.8. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים שימסרו על ידו הינם: (1) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות והקשורות בכך; (2) שיווק מידע פרסומי כמפורט להלן ודיוור ישיר ע”י החברה ו/או ע”י חברות קשורות; (3) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי החברה, בין היתר לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו באתר האינטרנט, זמן שהותו באתר האינטרנט, תדירות כניסתו לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (4) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו.
24.9. החברה תנקוט באמצעי זהירות בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים בכדי למנוע עשיית שימוש לרעה בפרטים האישיים שנמסרו לה על ידי הלקוח בעת רכישה באתר האינטרנט של החברה. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

25. מידע פרסומי

25.1. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי החברה ו/או חברה הקשורה לה תהינה רשאיות לשגר דבר פרסומת ו/או מידע שיווקי באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, שיחה מוקלטת ובכל אמצעי אחר מפרטי אמצעי התקשורת שמסר הלקוח במסגרת הפרטים האישיים.
25.2. הואיל ולחברה ו/או לחברה קשורה לה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרונית המשותפת ללקוח ולמשתמשים נוספים, החברה ו/או החברה הקשורה לה רואות באי סירוב הלקוח לקבל דבר פרסומת כאמור כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי החברה ו/או חברה הקשורה לה לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים באותה כתובת דואר אלקטרונית לקבלת המידע הפרסומי.

26. קניין רוחני

26.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים (packshots), צילומי הפקת סגנון וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן – “תמונות אתר האינטרנט” ו“הזכויות באתר האינטרנט”, לפי העניין) וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.
26.2. שמו של אתר האינטרנט “סולתם רדד” וכן סימן המסחר של “סולתם רדד” (בין אם נרשם ובין אם לא), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה (להלן – “שמו של אתר האינטרנט” ו – “סימן המסחר”) הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.
26.3. הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מאשרים ומתחייבים כלפי החברה כי לא יעשה על ידם ו/או על ידי מי מטעמם שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בין באמצעות אתר האינטרנט, בין באמצעות אתרי אינטרנט אחרים ובין בכל אמצעי אחר.
26.4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט.
26.5. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.
26.6. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.
26.7. החברה תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים, ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני הלקוחות, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי (לרבות, מתן מיזכה ,Credit תמלוגים או טובות הנאה אחרות).
26.8. בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר, כי כל הלקוחות מוותרים בזה על כל זכות שיש להם בתכנים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה החברה בתכנים אלה.

27. איסור עשיית שימוש מסחרי

27.1. הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט של החברה מתחייבים כי לא יעשו ו/או לא יסייעו לעשות שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.
27.2. הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.

28. שימוש נאות באתר

הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר לשם צפייה אישית במוצרים המוצגים לרכישה באתר ולשם רכישתם בלבד. כל שימוש אחר באתר מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
28.1. אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט.
28.2. אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר והרכישה באמצעותו.
28.3. אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין.
28.4. אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיו"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים;
28.5. החברה רשאית לפסול ולהסיר פרסום ו/או להימנע מפרסום באתר ו/או בדף החברה ב- Facebook כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן – "התוכן"), אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או בעסקיה ו/או ברגשות הציבור ו/או שהינו בעל אופי בוטה או פוגעני ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה.
28.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהלקוח מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או להפעיל באתר ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע ו/או תכנת מחשב ו/או אמרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או שקריים ו/או מסולפים ו/או בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת ו/או בעלי אופי מיני ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של החברה ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות).
28.7. הלקוח מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה, ובכלל זה לא ינצל את האתר לצורך שליחת הודעות דואר פרסומי ו/או שיווקי ו/או מסחרי לכל צד שלישי.
28.8. הלקוח מתחייב שלא לפעול באופן אשר עשוי לפגוע במוניטין החברה ו/או בשמה הטוב ו/או בעסקיה.
28.9. אין ליצור קשר בין (LINK) האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
28.10. אין ליצור קשר לדפים באתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק"). בעת יצירת קשר לאתר, יש להבטיח שכתובתו המדויקת של דף הבית של האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק הגלישה של המשתמש.
28.11. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר מרשתת אחר (בין אם בתוך מסגרת ("Frame") ובין אם בכל דרך אחרת), גלויה או סמויה.

29. שינויים באתר האינטרנט

29.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה לשנות את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות החזרת המוצרים באתר האינטרנט ו/או את מבנה ו/או צורתו של אתר האינטרנט ו/או את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וזאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה מראש (להלן – “השינויים באתר האינטרנט”).
29.2. על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.

30. אבטחת מידע

30.1. החברה נוקטת באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.
30.2. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה (להלן – “עשיית שימוש שלא כדין”), לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
30.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא לכל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.

31. תנאים ממצים

.כאמור, התקנון מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה. התקנון ממצה את מערכת היחסים בין הלקוח לבין החברה בכל הקשור לרכישת מוצר באתר האינטרנט.

32. דין ושיפוט

32.1. בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן – “המחלוקת”), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.
32.2. הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.