תקנון מועדון לקוחות סולתם רדד

סולתם

סולתם-רדד (כלי בית) בע"מ ("סולתם" או "החברה") מברכת את קהל לקוחותיה על הצטרפותם למועדון לקוחות "סולתם-רדד" ("מועדון הלקוחות" או "המועדון").
המועדון מיועד ללקוחות החברה המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

1. כללי

1.1. תקנון זה מסדיר את הכללים על פיהם ינוהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מההצטרפות ומתנאי החברות במועדון הלקוחות, אשר ינוהל על ידי החברה. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראותיו.
1.2. סולתם שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ו/או מסלול החברות במועדון ו/או ההצטרפות אליו, לרבות את המוצרים ו/או השירותים שיוצעו ללקוחות המועדון ו/או לחלקם (ולרבות ביטול פעילות המועדון) לרבות שינוי שם המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדינים קוגנטיים שעניינם שינוי תנאי מועדון לקוחות.
1.3. כמו כן, החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, על כל סעיפיו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של שינוי כאמור – מרגע פרסומו באתר האינטרנט של החברה, שכתובתו soltam.co.il ("האתר").
1.4. החל ממועד שינוי התקנון, ככל שישונה, יחייב הנוסח החדש גם את חברי המועדון שהצטרפו למועדון לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המצוי במשרדי סולתם, והוא בלבד.
1.5 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. 

2. חברות במועדון

 2.1. חבר במועדון הינו מי שהצטרף למועדון, הכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר מועדון").
2.2. למועד זה ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום דמי חבר חד פעמיים  בסך 20 ₪  אשר ישולמו במעמד מילוי טופס ההצטרפות.
2.3. סולתם שומרת לעצמה את הזכות להחליט על הפסקת גביית דמי חבר למועדון, וכן לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החבר (להגדילם או להפחיתם), ככל שיהיו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר מועדון יצטרף יידרש לשלם דמי חבר ולאחר מכן דמי החברות פחתו או בוטלו, לא יהיה חבר המועדון זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.
2.4. החברות במועדון הלקוחות אינה מוגבלת בזמן.
2.5.כל הרוצה להצטרף למועדון הלקוחות יידרש למלא טופס רישום, במסגרתו עליו למסור לסולתם את פרטיו האישיים, על פי ההנחיות שבאותו טופס, כפי שיונפק על ידי סולתם מעת לעת. טופס הרישום עשוי להיות טופס קשיח ו/או טופס מקוון, כפי שיהא מקובל בסולתם מעת לעת. במסגרת האמור יידרש למסור אמצעי ליצירת קשר (מספר טלפון נייד, כתובת למשלוח דואר אלקטרוני) (להלן: "פרטי ההתקשרות"), תאריך לידה, לאשר את התקנון ולהסכים/לסרב לקבל מסרים שיווקיים. סולתם שומרת לעצמה הזכות לפנות לחברי המועדון לקבלת פרטים אישיים נוספים על פי שיקול דעתה. הצטרפות הלקוח למועדון הלקוחות תיכנס לתוקף רק לאחר ביצוע הקנייה הראשונה שלאחר מילוי טופס הרישום .

2.6. יובהר כי האחריות בקשר עם מילוי פרטי חבר המועדון בטופס ההצטרפות, לרבות פרטי ההתקשרות, מוטלת על חבר המועדון בלבד והוא מוותר על כל טענה כלפי סולתם ו/או מי מטעמה בקשר להטבות שנמנעו ממנו, בין היתר, בשל פרטים שגויים שמילא בטופס ההצטרפות ו/או לא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא.
2.7. מובהר כי חברי מועדון הלקוחות אינם חייבים למסור פרטים אלה לחברה ומסירתם תלויה ברצונם הבלעדי. אולם, מובהר, כי לא ניתן יהיה להצטרף למועדון הלקוחות ו/או להנפיק כרטיס חבר מועדון ללא מסירת הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון.
2.8. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולה למנוע את האפשרות להשתמש בהנחות וההטבות שיינתנו על-ידי החברה מעת לעת ולסכל יצירת קשר עם חבר המועדון במקרה הצורך. במקרה של שינוי בפרטי חבר המועדון, ניתן לעדכנם באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת המייל [email protected].
2.9. חבר מועדון יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות למועדון הלקוחות, וכן כל מידע שיצטבר בקשר למועדון ו/או רכישות חבר המועדון בחנויות החברה ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר לחברה וישמש אותה לקידום פעולותיה, לשיווק מוצריה ולקידום קמפיינים, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי המועדון, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את חבר המועדון בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן יחשב המידע האמור לקניינה של סולתם וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.
2.10. החברה לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של חבר המועדון ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.
2.11. מובהר, כי לקוחות, אשר גילם אינו עולה על 18, אינם רשאים להצטרף למועדון.
2.12. החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
2.13. סולתם שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו למועדון הלקוחות ו/או להורות על הפסקת חברות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
2.14.בעת ההצטרפות יתבקש חבר המועדון לאשר קבלת דיוור ישיר מהחברה (דואר שיווקי) הכולל, בין היתר, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים לחברי מועדון הלקוחות באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני, מסרונים, הודעות וואטצאפ, הודעות קוליות ובכל אמצעי תקשורת אחר. אישור הדיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של חבר המועדון –

 2.14.1. לקבל דיוור ישיר ודברי פרסומת, כהגדרת המונח "דבר פרסומת" בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת").
2.14.2. כי סולתם תהיה רשאית לעשות שימוש בנתונים, בין היתר, לצורכי דיוור ישיר ושיתופי פעולה עם חברות אחרות, ובלבד שסולתם תפעיל את פעילות השיווק של שיתוף הפעולה או את חלקו. כן מובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיהא בידי סולתם בקשר להיותו חבר מועדון כאמור, ייחשב לקניינה של סולתם, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות.
2.14.3. כי סולתם תהיה רשאית לעשות שימוש בכל אחד מפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו, למשלוח הודעות שונות ביחס למועדון – אף אם אינן דברי פרסומת/שיווק – ובכללן הודעות ועדכונים שסולתם נדרשת למסור לחברי מועדון על פי כל דין. אין באמור כדי לחייב את סולתם לשלוח הודעות ו/או עדכונים כאמור.

 2.15. חבר המועדון יהא רשאי לשלוח הודעת סירוב לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, בקשר עם כל דברי הפרסומת או רק בקשר עם סוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב. מובהר למען הזהירות, כי הודעת הסירוב לא תתייחס להודעות לפי סעיף ‎2.14.3 לעיל, אותם תהיה סולתם רשאית לשלוח לחבר המועדון גם לאחר משלוח הודעת הסירוב.
2.16. חבר מועדון הלקוחות המעוניין לפרוש מהמועדון, יהיה רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות משלוח הודעה בכתב על רצונו לפרוש מהמועדון למשרדי הנהלת החברה, באמצעות הדוא"ל לכתובת המייל [email protected].
בתוך 30 ימים מיום הודעה כאמור, רישומו של החבר יבוטל. מובהר כי הודעה כאמור תחשב כוויתור על כל ההטבות והנחות שיינתנו על-ידי החברה, כפי שיהיו מעת לעת. חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שעם ביטול רישומו במועדון הלקוחות (להבדיל מהודעת סירוב לקבל דברי פרסומת) לא תאפשר לסולתם לשלוח אליו הודעות ועדכונים בקשר עם מועדון הלקוחות, לרבות הודעות על פי דין, וכי במקרה כזה לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות נגד סולתם ו/או מי מטעמה.
לעניין האפשרות לבקש מחיקת פרטיו האישיים של חבר מועדון הלקוחות ממאגר המידע של החברה, ר' סעיף ‎6.5 להלן.

3. הטבות המועדון

סולתם רשאית, אך אינה מחויבת, לקבוע מעת לעת הטבות לחברי המועדון אשר תוקפן יקבע על ידי סולתם בלבד. סולתם רשאית להכניס שינוי בכל עת בהטבות המועדון השונות. נכון למועד זה כל הטבות המועדון, צבירתם ומימושם לרבות צבירת נקודות ומימושן אפשרי ברכישה במישרין בחנויות סולתם בלבד, אך אינם אפשריים במסגרת רכישה באמצעות אתר האינטרנט של החברה או ברכישה באמצעות צדדים שלישיים, גם אם הטובין מסופקים ללקוח על ידי אותם צדדים שלישיים מחנות סולתם. סולתם רשאית מעת לעת לבצע ירידים, מבצעים וקמפיינים אשר במסגרתם לא ניתן יהיה לצבור נקודות ולממש את הטבות המועדון לרבות הטבת ההצטרפות, הטבת יום ההולדת ומימוש נקודות צבורות . להלן רשימת ותנאי ההטבות אשר הינם בתוקף למועד זה:

3.1 הטבת הצטרפות

כל לקוח חדש שיצטרף למועדון יהיה זכאי לקבל, בכפוף לאישורה של סולתם להצטרפותו למועדון, הטבה של 50 ₪ בגין קניה בסכום של מעל 199 ₪ בחנויות סולתם הניתנת למימוש בחודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון הלקוחות.
הטבה זו כוללת כפל מבצעים אך לא ניתן לממשה יחד עם הטבת יום ההולדת באותה קניה.

3.2 צבירת נקודות

 3.2.1. בביצוע רכישה בחנויות סולתם בהתאם להוראות התקנון חבר המועדון יהא רשאי לצבור נקודות סולתם, הכל כמפורט בתקנון זה. בחנויות עודפים ובחנויות משווק מורשה לא תתאפשר צבירת נקודות .
3.2.2. בעבור כל רכישה, באחת מחנויות סולתם, ייצברו לזכות החבר נקודות בשווי של 10% מסכום הרכישה (להלן: "צבירת הנקודות").
3.2.3. צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד:
• תשלום עבור פריטים במזומן ו/או בשיק ו/או בכרטיס אשראי ובלבד שהתשלום נפרע
• רכישת כרטיס מגנטי נטען (gift- card) של סולתם.
3.2.4. למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תהיה צבירת נקודות:
• תשלום באמצעות כרטיס מגנטי נטען (card gift) מכל סוג שהוא.
• תשלום באמצעות תווי שי .
• תשלום באמצעות שובר זיכוי.
• רכישת מוצר תמורת נקודות. מובהר, כי ברכישה משולבת יצברו נקודות רק על הסך ששולם במזומן ו/או בשיק ו/או בכרטיס אשראי .
• תשלום עבור ההצטרפות למועדון, ככל שייגבו דמי הצטרפות.
3.2.5. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד או לשיתוף בין כמה חברים.
3.2.6. צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד (בחנות החברה) והינה באחריות חבר המועדון בלבד ובכפוף להזדהות בעת הקניה באמצעות תעודת זהות ומספר חבר מועדון. לא תתאפשר צבירה בדיעבד.
3.2.7. מובהר, כי היה וחבר מועדון לא ביצעו רכישה כלשהי מהחברה (בחנויות) במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים – אזי תימחקנה כל נקודות סולתם שנצברו לו עד לאותו המועד.
3.2.8. בכל מקרה בו במסגרת עסקה, לקוח צבר נקודות סולתם בשיעור העולה על 10% מסכום הרכישה (למשל במסגרת מבצע נקודתי שבו נצברות נקודות ביחס גבוה יותר), מובהר, כי צבירה מוגדלת זו מוגבלת לעסקה שבו נצברה בלבד.

3.3 מימוש נקודות

3.3.1. חבר מועדון יוכל לנצל בחנויות סולתם את נקודות סולתם העומדות לרשותו בכל עת, כל עוד חברותו במועדון בתוקף, לפי יחס של 1 נקודת סולתם לכל 1 ₪ ולרכוש באמצעות נקודות סולתם מוצרים בחנויות סולתם.
בחנויות עודפים ובחנויות משווק מורשה לא יתאפשר מימוש נקודות .
מימוש נקודות צבורות ברכישה הינה בכפוף לכך שבעת ביצוע הרכישה הזדהה הלקוח כחבר מועדון באמצעות תעודת זהות או רישיון נהיגה ומספר חבר (מספר החבר יהיה מספר הטלפון של הלקוח).
3.3.2. עם פקיעת או ביטול חברותו של חבר מועדון במועדון הלקוחות, מכל סיבה שהיא, תפקענה נקודות הזכות שנצברו לטובתו, אם נצברו, מבלי שסולתם תידרש להודיע על כך, וחבר המועדון יהיה מנוע לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לזכותו. כמו כן, סולתם תהיה רשאית לבטל צבירה של נקודות, כולה או חלקה (לפי שיקול דעתה הבלעדי), בכל מקרה שבו סולתם תסבור כי צבירת הנקודות נעשתה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או באמצעות שימוש בלתי הוגן ו/או בלתי סביר בכרטיס המועדון.
3.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי לא ניתן להמיר נקודות סולתם לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי.
3.3.4. מימוש נקודות סולתם מותנה בהצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה בקופת החנות.
3.3.5. ניתן להשתמש בנקודות סולתם בכל עת בה יתרת הנקודות לזכות חבר המועדון עולה על 40 נקודות .

3.3.6. לא ניתן לממש נקודות צבורות במבצעי הנחה עמוקים של 61% ומעלה על מוצרי החברה. שיעור ההנחה שאינו מאפשר מימוש ייקבע מעת לעת על ידי הרשת .
3.3.7. חברי המועדון יכולים לברר את יתרת נקודות סולתם הצבורות לזכותם בחנויות סולתם. מובהר כי עדכון מספר הנקודות איננו נעשה באופן מידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר מועדון תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. למען הסר כל ספק מובהר כי מספר הנקודות מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את החברה. מספר הנקודות העדכני והקובע שנצבר לטובת חבר המועדון הינו זה המופיע במאגר הנתונים של החברה. היה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות סולתם, רשאית החברה לדרוש מחבר המועדון החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
3.3.8. לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת כרטיס מגנטי נטען (gift- card).
3.3.9. במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה תהיה זכאית החברה לקזז מחשבון חבר המועדון את הנקודות האמורות.

3.4 הטבות נוספות:

 3.4.1. כל חבר מועדון יהיה זכאי להטבת יום הולדת אחת לשנה כפי שיקבע על ידי סולתם מעת לעת, למימוש בקניה אחת במהלך חודש יום ההולדת, כפי שהוזן בטופס הרישום למועדון, ללא כפל הנחות. סולתם רשאית לשנות מעת לעת את סך הטבת יום ההולדת. מובהר, כי הטבה זו אינה ניתנת למימוש בחודש ההצטרפות של חבר המועדון למועדון הלקוחות.
3.4.2. הנחה בחנויות משווק מורשה: כל חבר מועדון יהיה זכאי להנחה של 10% ממחיר הרכישה ברכישה בחנויות משווק מורשה בלבד, כולל כפל מבצעים והנחות.
3.4.3. מובהר בזאת, כי סולתם תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, להעניק הטבות נוספות מעת לעת, לחברי המועדון (כולם או חלקם), בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידה מעת לעת ואף לבטלן או להכניס בהם שינויים.

4. כרטיס חבר מועדון

 4.1. למועד זה, המועדון אינו כולל כרטיס חבר אולם סולתם שומרת לעצמה את הזכות להחליט על כך בעתיד.
4.2. במעמד ההצטרפות למועדון הלקוחות יקבל חבר המועדון מספר מזהה שהינו מספר הטלפון של הלקוח .
4.3. סולתם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שיטת ההצטרפות כך שבמקום המספר המזהה יימסר ללקוח כרטיס חבר מועדון  הכולל מספר חבר.
4.4. כרטיס המועדון יונפק לחבר המועדון במעמד ההצטרפות בחנות בה בחר להצטרף או יישלח לחבר המועדון בדואר (על פי הכתובת שציין חבר המועדון בטופס ההצטרפות) או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של סולתם.
4.5. כרטיס חבר המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר מלבד האדם שפרטיו מופיעים על גבי הכרטיס.
4.6. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון, על הלקוח להודיע למוקד שירות הלקוחות ויהא רשאי לקבל כרטיס חדש, במקום הישן שיבוטל. לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי בגין סכומי כסף שהיו צבורים בכרטיס המועדון במקרה של אובדן או גניבה כאמור.
הנפקת כרטיס חלופי לחבר המועדון תוגבל לכרטיס אחד בלבד, ללא עלות. בגין כל הנפקה נוספת של כרטיס חלופי (מעבר להנפקת הכרטיס החלופי הראשון, אשר, כאמור, תהא ללא תשלום), ישלם חבר המועדון סך של 10 ₪.
4.7. למען הזהירות מובהר כי כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעות מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

5. זיכויים והחלפות

5.1. זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות סולתם ייעשו על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. ביטולי עסקה יתאפשרו בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. למען הסר כל ספק מובהר כי לא ינתן החזר כספי במקרה של ביטול רכישת מוצר אשר נרכש, כולו או חלקו, באמצעות נקודות צבורות ובמקרה כזה, ינתן שובר זיכוי בלבד, ובכפוף למדיניות ההחזרות וההחלפות של החברה.
5.2. בעת החזרת פריט שברכישתו נצברו נקודות לחבר מועדון, יחול הנוהל הבא:

5.2.1. במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק, הכל על פי נהלי החברה – כי אז יקוזזו מחשבונו של חבר המועדון שרכש את הפריט (אשר לחשבונו נצברו נקודות), הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר.
5.2.2. במידה וכנגד החזרת הפריט הונפקה תעודת זיכוי לא יקוזזו מחשבונו של החבר שרכש את הפריט הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר, אולם רכישת מוצר חדש כנגד תעודת הזיכוי לא תאפשר צבירת נקודות .
5.2.3. במידה ויתרת הנקודות שעומדת לזכות הלקוח נמוכה מממספר הנקודות, אשר יש לחייבו בגין ההחזרה, אזי חוסר הנקודות יקוזז מהתמורה הכספית אותה יש להשיב לו. במידה שלאחר חיוב כנגד יתרת הנקודות וקיזוז מהתמורה הכספית עדיין נותרה יתרת נקודות לחיוב אזי הלקוח ישיב החוסר בדרך של תשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי .

5.3. זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברי המועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל. מובהר כי במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר המועדון תחול גם על הפריט המוחלף ואולם ההטבה תחול כאמור פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק ההטבה בשלישית.

6. מאגר מידע

6.1. מועדון לקוחות "סולתם רדד" הינו מאגר מידע אשר נרשם על-פי דין.
6.2. הפרטים שנמסרו על-ידי חברי מועדון הלקוחות עם הצטרפותם למועדון הלקוחות וכן כל פרט מידע או נתון שייאספו על-ידי החברה על סמך ניתוח הפרטים כאמור ("המידע") יישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו את החברה בלבד.
6.3. המידע ישמש את החברה לצורך מתן הטבות לחברי מועדון הלקוחות, לצורך מתן הטבות המותאמות אישית לצרכי והרגלי לקוחותיה, לעריכת סקרים ומחקרי שוק, לדיוור ישיר, לצרכי שיווק וקידום קמפיינים ולצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ככלל, החברה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים, למעט מסירת נתונים סטטיסטיים שהופקו ממאגר המידע כל עוד הם אינם מתייחסים לחבר מועדון ספציפי.

6.4. מובהר כי המידע שיימסר על-ידי חברי מועדון הלקוחות לחברה ויישמר במאגר המידע יחשב לקניינה של הנהלת החברה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה על-פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה לפי חוק הגנת הפרטיות.
6.5. על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר ואם מצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אל חבר המועדון, זכאי חבר המועדון על-פי חוק הפרטיות, וכאמור בתקנון זה, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר. למען הסר ספק, מובהר כי המידע של כל לקוח, אשר יבקש שהמידע לגביו יימחק כאמור, יועבר למאגר לקוחות מחוקים ולא ייעשה בו כל שימוש על ידי החברה.

7. שונות

7.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.
7.2. כל פעולה של המועדון או של החברה לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון זה היא לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
7.3. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון וכל חבר מועדון נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות למועדון, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות סולתם, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי החברה. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות המועדון בכל עת.
7.4. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.

400435205