סולתם-רדד (כלי בית) בע”מ (להלן: “סולתם”) מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחותיה בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן :

מבוא
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

תקופת המבצע
תקופת המבצע הינה מיום 23 ביוני 2024 ועד ליום 27 ביולי 2024 (להלן: “תקופת המבצע”), בכל סניפי סולתם למעט אתר האינטרנט של סולתם וחנויות משווק מורשה. סולתםשומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד סולתםו/או מי מטעמה בקשר לכך.

מהות המבצע
בתקופת המבצע על כל סיר או מחבת ישנים מכל סוג שהוא ומכל תוצרתשיחזירהלקוח יהיה זכאי הלקוח לזיכוי בסך של עד 100 ₪ .המבצע אינו כולל כפל מבצעים למעט חברי מועדון הלקוחות של סולתם ומצטרפים חדשים למועדון הלקוחות של סולתם אשר הם בלבד זכאיםלכפל מבצעים .
מבצע הטרייד סיר אינו חל במימוש הטבת יום הולדת לחברי מועדון הלקוחות של סולתם.
המבצע מוגבל למימושאחד בלבד בקניית סיר/מחבת חדשים.

תנאי המבצע
סולתם רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. המבצע עד גמר המלאי ו/או עד לתום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם. המבצע מוגבל למימוש אחד בכל קניה .
סולתם שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה

.
אחריות סולתם
בוטלו ההנחות על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסולתםכל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
.
מדיניות החזרות וביטול עסקה
לא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010. אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, ומהתקנות שהותקנו מכוחו.
.
שונות
תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
שום התנהגות מצד החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.